چند نمونه از کارهای مونتاژ SMD و مونتاژ DIP بردهای الکترونیکی (PCB) و همچنین کارهای اسمبلی و تست و تعمیر مدارات الکترونیک، انجام شده توسط واحد مونتاژ شرکت

مونتاژ SMD برد نمونه
شخص حقیقی
مونتاژ SMD
مونتاژ SMD و اسمبلی
شرکتی
اسمبلی PCB, مونتاژ قطعات SMD
مونتاژ DIP برد الکترونیکی
شرکتی
اسمبلی PCB, مونتاژ قطعات DIP
مونتاژ SMD برد PCB کوچک
مونتاژ قطعات SMD
مونتاژ برد مدار چاپی
شرکتی
مونتاژ قطعات DIP
مونتاژ DIP اسمبلی قطعات
شرکتی
اسمبلی PCB, مونتاژ قطعات DIP